Patohistologija

Patohistologija je nauka u medicini koja se bavi postavljenjem dijagnoze bolesti na osnovu mikroskopske analize uzorka tkiva.

Uzorak za biopsiju se često uzima sa mesta promene na tkivu kada je uzrok bolesti nepoznat ili kada postoji neka sumnja na histološku promenu. Standardna patohistologija obuhvata obradu i morfološku analizu tkivnih uzoraka dobijenih različitim invazivnim metodama kao i ex tempore dijagnostiku u toku operativnog zahvata.

- P 16 test
- Papanikolau
- Imunohistohemija
- Patohistologija uzorka
- Patohistologia – revizija
- Patohistološki nalaz - biopsijaNacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi klinicku dijagnozu, podatke o bolesti, opis (makroskopski i mikroskopski), predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una