Pedijatrija

Pedijatrija predstavlja oblast medicine koja se specijalno bavi zdravljem, odnosno prevencijom, lečenjem i praćenjem bolesti novorođenčeta, odojčeta, predškolskog i školskog deteta tj. od rođenja deteta pa sve do kraja adolescencije. Zato se za pedijatriju može reći da predstavlja medicinu razvojnog doba.

Zdravo dete ne predstavlja samo fizičku spremnost, već i mentalnu razvijenost deteta i psihički mir roditelja.

U pedijatrijske preglede spadaju sledeći pregledi:

- Opšti tj. osnovni pregled dece
- Spirometrija (test plućne funkcije)
- Bronhodilatatorni test (,,Ventolinski test“)
- Ultrazvuk kukova
- Ultrazvuk CNS-a
- Ultrazvuk abdomena
- Ultrazvuk srca sa dopplerom
- Vakcina u skladu sa kalendarom redovne imunizacije


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, rezultate spirometrijskog testa, rezultate alergotesta, dijagnozu, predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una