Štitna žlezda

Štitasta (Štitna) ili tireoidna žlezda je žlezda sa endokrinim lučenjem, koja se nalazi u vratnom predelu i sekretuje hormone tiroksin i tironin, koji regulišu metabolizam svih ostalih tkiva. Ćelije štitaste žlezde sekretuju hormon kalcitonin, čija je uloga u regulaciji koncentracije kalcijuma u krvi i ima antagonističko dejstvo parathormonu, koga luče. paraštitaste žlezde.

Štitasta žlezda (glandula thyreoidea) je najveća endokrina žlezda, u zavisnosti od autora njen oblik se opisuje kao oblik: štita, leptira, slova N (latinice) ili potkovice. Nalazi se u uvratnom delu neposredno ispod grkljana, a ispred i sa strana dušnika. Pričvršćena je za tireoidnu hrskavicu grkljana i pokreće se prilikom gutanja. Sastoji se od dva režnja, levog (lobus sinister) i desnog (lobus dexter), koji su povezani suženjem-istmus lat. isthmus i nalazi se u visini 2. i 3. hrskavice dušnika). Ponekad postoji i treći, piramidalni režanj (lat. lobus pyramidalis) u srednjem delu žlezde koji je embrionalni zaostatak.

Režnjevi su oblika trostrane piramide ili kupe čiji je vrh usmeren naviše tj. baza naniže. A pored toga na njoj možemo razlikovati i tri strane (prednje-spoljašnju, unutrašnju i zadnju). Ona je u bliskim odnosima sa organima i krvnim sudovima prednjeg dela vrata. Baza je u visini pete ili šeste hrskavice dušnika, a vrh dopire do sredine ploče štitaste hrskavice grkljana odgovarajuće strane. Prednje-spoljašnja strana je u odnosu sa: sternohioidnim, sternotiroidnim i delimično sternokleidomastoidnim mišićem. Dok je unutrašnja u odnosu sa bočnim delovima štitaste i prstenaste hrskavice grkljana. A zadnjom stranom je u odnosu sa zajedničkom karotidnom arterijom kao i sa paraštitnim žlezdama.


Nacin unosa podataka koje vrsi lekar.
Prvo se unosi tip pregleda (osnovni ili kontrolni), potom se unosi datum pregleda ili kontrole. Zatim u se u anamnezu unose potrebni podaci (prema Vasim potrebama) i samim tim formira karton pacijenta. Po formiranju kartona pacijenta lekar unosi objektivni nalaz, rezultate rektoskopije i anoskopije, dijagnozu, operacije (ako se radi hirurska intervencija), predlog terapije i zakljucak.

Više o bolnici Una